ช่องดาวเทียมยอมลงนามปรับตัวปรับผังไม่โฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภคหลังได้ออนแอร์

ช่องดาวเทียมยอมลงนามปรับตัวปรับผังไม่โฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภคหลังได้ออนแอร์

วันพฤหัสบดี 26 มิ.ย. 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เชิญช่องรายการที่พบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจน  จำนวน ๔๒ ช่องรายการ  เพื่อหารือ  ตักเตือน และสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปรับตัวให้ออกอากาศที่ไม่กระทำผิดตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕   เช่น ต้องไม่ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกกฎหมาย จูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น  การมีโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  มีข้อความหรือข้อมูลซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์  การใช้วิธีการเพิ่มเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค  การเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นย้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันควร  เป็นต้น  ทั้งนี้สำนักคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ทำแนวทางปฏิบัติเฉพาะด้านการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้กับผู้ประกอบการทุกรายที่พร้อมปรับผังรายการ  และต้องส่งเทปการออกอากาศให้ตรวจสอบทุกสัปดาห์ในเดือนแรก  และส่งเดือนละ ๑ ครั้งในเดือนที่ ๒  หลังจากนั้นจะต้องส่งเทปออกอากาศมาให้ตามที่สำนักคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ร้องขอ  นอกจากนี้ผู้ประกอบการยินดีลงนามข้อตกลงกับสำนักคุ้มครองผู้บริโภคฯ ว่าจะไม่ออกอากาศที่กระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศ และแนวทางแนบท้ายข้อตกลง

หากพบช่องรายการที่มีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว  ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ มีสิทธิระงับการออกอากาศช่องรายการได้  และโครงข่ายมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบ อาจถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  สั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน จนไปถึงพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต   ทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าสำนักคุ้มครองผู้บริโภคจะเชิญผู้ประกอบการโครงข่ายที่ขอปรับใบอนุญาตเป็นแบบบอกรับสมาชิกมาทำความเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และการกำกับดูแลช่องรายการที่นำมาออกอากาศ

ผลการพิจารณาของสำนักงานและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ช่องที่ผ่านทั้งสิ้น ๘๐ ช่องรายการ  ดังนี้

๑.      ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่เห็นสมควรได้รับอนุญาตให้บริการแบบบอกรับสมาชิก จำนวน  ๒๙  ช่องรายการ

๒.      ผู้ประกอบกิจการที่พบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจนและเข้าสู่การหารือ ตักเตือน เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปรับตัวให้ถูกต้อง เห็นสมควรได้รับอนุญาตให้บริการแบบบอกรับสมาชิก จำนวน ๕๐  ช่องรายการ

๓.      ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง โดยมีเหตุผลอันสมควร และเข้าสู่มาตรการหารือ ตักเตือน เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปรับตัวให้ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ช่องรายการ

ช่องที่ไม่ผ่านทั้งสิ้น ๒๒ ช่องรายการ  ดังนี้

๑.      ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการส่งเอกสาร หลักฐาน ไม่สามารถพิจารณาได้ จำนวน ๘  ช่องรายการผู้ประกอบกิจการที่ไม่ส่งเอกสาร หลักฐาน โดยแจ้งว่า/ขอยกเลิก จำนวน ๓ ช่องรายการ

๒.    ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างปรับผังรายการ จำนวน ๙ ช่องรายการ

๓.    ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ภายใต้ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ จำนวน ๒ ช่องรายการ

Download (-ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ.pdf,PDF, Unknown)

Download (.pdf,PDF, Unknown)