ประกาศกสทช. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนกสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555 Archive