กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคพบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมทำผิดกฎหมายอาหารและยา

กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคพบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมทำผิดกฎหมายอาหารและยา

 

กสทช.สุภิญญาฯ เผย พบข้อมูลช่องรายการทีวีดาวเทียมหลายราย ถูกดำเนินคดีกระทำความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร และยา

 

วันนี้ (วันจันทร์ ๒๘ ม.ค. ๕๖) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๔/๕๖ ได้มอบหมายให้
กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไปตรวจสอบรายละเอียดช่องรายการ จำนวน ๑๗๒ ช่อง
ของผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโทรทัศน์ (กิจการไม่ใช้คลื่นความถี่) ที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ใน ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น ตนได้ประสานข้อมูลไปยังคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบพฤติกรรมการออกอากาศของแต่ละช่องรายการทีวี พบว่า ในเบื้องต้นมีบริษัทที่ยื่นขอรับอนุญาตประกอบกิจการฯ อย่างน้อย ๖ ราย ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ/หรือ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยการโฆษณาอาหารหรือยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และบางรายมีโทษปรับในคดีมากกว่า ๑ ครั้ง ซึ่งที่ประชุม กสท.วันนี้ มีมติขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งหนังสือชี้แจงถึงรายละเอียดช่องรายการที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอาหารฯและพระราชบัญญัติยาฯ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และหากพบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ระงับการโฆษณาที่ผิดกฎหมายในทันที ทางสำนักงานกสทช.จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ในการประชุม กสท.วันนี้ได้มีการพิจารณาผู้ขอใบอนุญาตในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติมอีกจำนวน  ๑๑๑ ช่อง

 

ที่ประชุม กสท. ยังได้พิจารณาเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมติตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอ ๒ ข้อ ได้แก่ ๑. การมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้มีนโยบายและระบบการให้บริการที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในภาพรวมแทนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นรายกรณี ๒. มีมติให้จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานสัญญาในกิจการแบบบอกรับสมาชิกรวมถึงประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เริ่มต้นซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการทั้งรายเดิมและรายใหม่ในอนาคต

 

นอกจากนี้ กสทช.สุภิญญาฯ ยังได้ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการยุติการแพร่ภาพละคร “เหนือเมฆ ๒” ว่า ที่ประชุม กสท.เมื่อ ๒๑ มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอให้ กสท. ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุแห่งการระงับละครเรื่อง “เหนือเมฆ ๒” ต่อสาธารณะ และแสดงความรับผิดต่อประชาชนในฐานะผู้ชม – ผู้บริโภค ตลอดจนให้เสนอมาตรการชดเชยที่ทำให้ผู้บริโภคเสียสิทธิในการได้รับบริการ อย่างไรก็ตามท้ายสุด กสท.ได้มีมติส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

  ———————————————————————————————————