จับตากสท. : จ่อเพิกถอนใบอนุญาต GMMb หลังทิ้งสมาชิก – ถกเรื่องร้องเรียน PeaceTV / BrightTV/ ละครป่ากามเทพ

จ่อเพิกถอนใบอนุญาต GMMb หลังทิ้งสมาชิก – ถกเรื่องร้องเรียน PeaceTV / BrightTV/ ละครป่ากามเทพ

////////////////////

             นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 7/60 วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 60 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ กสท.จะพิจารณามาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด กรณี บริษัทฯ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการให้บริการ 30 ช่องรายการ โดย บริษัทฯได้เสนอมาตรการเยียวยาในลักษณะของการให้กล่องรับสัญญาณดาวเทียม CTH  พร้อมรับชมแพ็กเกจ Beyond CTHZ Package ฟรี นาน 4 เดือน 8  เดือน และ 12 เดือน และหากลูกค้าไม่ยอมรับการชดเชยต้องคืนเงินให้กับลูกค้าโดยหลักการคืนในจำนวนเงินตามวันที่ไม่ได้รับ ต่อมาบริษัท ซีทีเอช เคเบิ้ลทีวี จำกัด ได้ยกเลิกการให้บริการแพ็คเกจดังกล่าวและยุติการให้บริการโครงข่ายฯ แล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59  ดังนั้น มาตรการชดเชยเยียวยาที่บริษัทจีเอ็มเอ็มบี ฯ เสนอจึงไม่สามารถดำเนินการได้  ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เชิญบริษัทจีเอ็มเอ็มบีฯ เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  แต่บริษัทฯ ปฏิเสธการเข้าร่วม และไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ ให้ สำนักงาน กสทช. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จึงเสนอให้ กสท.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ติดตามตรวจสอบ ว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม บีฯ ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือไม่ หากพบว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม บีฯ มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตาม ข้อ 19 ข้อ 20  และ ข้อ 21 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตเช่นเดียวกับกรณีของบริษัท ซีทีเอชฯ

             นอกจากนี้ กสท. เตรียมถกเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Call Center ขอให้ตรวจสอบเนื้อหารายการ หยิบข่าวมาคุย ออกอากาศผ่านช่อง Peace TV เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 เวลาประมาณ 11.00 น. อาจมีเนื้อหาเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 ฉบับที่ 103/2557 รวมทั้งอาจขัดต่อข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และ มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งจะมีการพิจารณา วาระการปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “ป่ากามเทพ” ออกอากาศทางช่องรายการ GMM 25 เนื่องจากมีการนำเสนอฉากเกี่ยวกับกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ และแสดงค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะกับสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ และใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น ซึ่งเนื้อหาละครอาจไม่สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมกับระดับ ท(รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย) ที่ได้จัดไว้

             วาระอื่นๆ น่าติดตาม ได้แก่ วาระเรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เล่นใหญ่ จัดใหญ่” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Bright TV มีโฆษณาแฝง วาระการต่อใบอนุญาตช่องรายการ 24 TV(ยี่สิบสี่ทีวี) วาระกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ทเรดิโอ FM 100.00 MHz จังหวัดสงขลา ประเภทกิจการสาธารณะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวาระอื่นๆ ติดตามในการประชุมวันที่ 27 ก.พ. นี้……