เปิดรายงาน: Fostering Audio- visual Co-production Agreement : Cultural Co-operation in the Era of FTAs

รายงานการประชุม นานาชาติ เรื่อง Fostering Audio- visual Co-production Agreement : Cultural Co-operation in the Era of FTAs จัดโดย Korea Communications Commission (KCC) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

Download (Report-Fostering-Audio.pdf,PDF, Unknown)