กสท. ถกปรับ ทรูวิชั่นส์ ย้อนหลัง 5 ล้านบาท – เร่งทรูวิชั่นส์ส่งแผนเยียวยาเพิ่มใน 7 วัน

กสท. ถกปรับ ทรูวิชั่นส์ ย้อนหลัง 5 ล้านบาท – เร่งทรูวิชั่นส์ส่งแผนเยียวยาเพิ่มใน 7 วัน
/ปรับจีเอ็มเอ็มบี 1 ล้านบาท ฐานผิดสัญญา เอาเปรียบผู้บริโภค

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม นี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า มีวาระการประชุมน่าจับตาได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอ กสท.พิจารณามีคำสั่งทางปกครอง ให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งในฐานะผู้รับใบอนุญาตช่องรายการระงับการดำเนินการที่มิได้แจ้งผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง หรือจากการยกเลิกใบอนุญาต 6 ช่อง ได้แก่ ช่องรายการ HBO, Cinemax, HBO Signature, HBO Family, HBO Hit และ RED BY HBO โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน  30 วัน  ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมานั้น เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556  และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่บริษัทฯ ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามข้อ 5 (7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ประกอบกับมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2553  หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตรา  5 ล้านบาท  และปรับรายวันอีกวันละ 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง นอกจากนี้บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด  ยังเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โครงข่ายฯ)  ด้วย  ดังนั้นให้ กสท. มอบหมายให้ออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน  หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตรา 5 ล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละ  1 แสนบาทเช่นเดียวกัน

และจากมติ กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/59 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 ที่ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาและเจรจากับบริษัทฯ เพื่อกำหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้นนั้น  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้วเห็นควร กสท. ให้บริษัทฯ ส่งมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่เป็นธรรมและครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองกำหนดโทษปรับวันละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทฯ ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 7 วัน และหากยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอีก จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป รวมทั้ง เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นสมควรมอบหมายสำนักงาน กสทช. เพื่อขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ชี้แจงข้อมูลด้านอัตราค่าบริการจากผู้ใช้บริการต่อไป

นางสาวสุภิญญา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ข้อเสนอของอนุกรรมการด้านผู้บริโภคคือสั่งให้ทรูวิชั่นส์ระงับการไม่แจ้งสมาชิกล่วงหน้า  30 วัน แต่ก็เป็นเหมือนคำสั่งย้อนหลัง เพราะมีการฝ่าฝืนไปแล้ว ดังนั้นจึงควรมีโทษปรับฐานฝ่าฝืนสัญญาบริการของสมาชิกในจำนวนค่าปรับสูงสุดตามกฎหมายคือ 5 ล้านบาท เพราะเห็นว่ากระทบสมาชิกมากกว่า 5 แสนราย อีกทั้งทางเอกชนยังไม่ได้ส่งแผนเยียวยาเพิ่มเติมตามมติ กสท. จึงเสนอให้ส่งแผนเพิ่มใน 7 วัน ถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ จนถึงพักใช้ และ เพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

“แม้เราจะเข้าใจปัญหาทางธุรกิจของทรูวิชั่นส์ แต่กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย สัญญาบริการก็ต้องเป็นสัญญา ใครผิดสัญญาก็ต้องรับผิดชอบต่อกติกาที่วางไว้ เป็นหลักนิติธรรมของการกำกับดูแลโดยรัฐ และธรรมาภิบาลของบริษัทเครือมหาชน”  สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณา วาระพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของ กสท. ที่ให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีการคืนเงินค่าแพคเกจในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะขอคืนค่าแพคเกจ ภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับซีทีเอชยกเลิกกิจการ

วาระอื่นๆน่าจับตาได้แก่ วาระ กรณี บ.ไทยสกายเคเบิลทีวี จำกัด(มหาชน) มีหนังสือขอทบทวนและขอใช้สิทธิในสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ฯ ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในฐานะคู่สัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกกับ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) วาระสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ วาระ(ร่าง)โครงการสนับสนุนการจัดให้มีบริการคำบรรยายแทนเสียง(Caption) และบริการเสียงบรรยายแทนภาพ(Audio Description) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ วาระการขอขยายเวลาการจัดทำรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดใหมีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง วาระเพื่อทราบสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล(ประเทศไทย) ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในช่วงเสด็จสวรรคต วาระการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการให้บริการโทรทัศน์บริการสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยโกลบอลเน็ทเวิร์ค(TGN)  เพื่อนำออกอากาศผ่านดาวเทียม โดยอ้างคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 76/59 เรื่องมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวนเงิน 85,000,000 บาท และวาระอื่นๆ ….ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้ …