ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Industry Forum) เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย (Industry Forum) เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ตามที่ กสท. มีกำหนดการออกใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล ใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ และบริการธุรกิจ ภายในปี 2556 นี้ โดยได้มีการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมาตรฐานทางด้านเทคนิคของเครื่องและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตมีความเข้าใจในรายละเอียดของมาตรฐานที่ตรงกัน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น จึงเห็นควรมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลขึ้น (Industry Forum) โดยขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนอในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. กรอบเวลาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2. การขอทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
3. มาตรฐานทางเทคนิคในการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  และมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
4. การตรวจสอบและรับรองเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สำหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อย

(Industry Forum) เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์

2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Sapphire โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Industry Forum) เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม พร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(การประชุมกลุ่มย่อย (Industry Forum) เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล)”
2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5493
3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : digital@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเรื่อง “การประชุมกลุ่มย่อย (Industry Forum) เรื่อง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล”
2. ระยะเวลาการตอบรับเข้าร่วมการประชุม : ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)
สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 794 หรือ 882