กฎหมายและนโยบายด้านกิจการบรอดแคส, เอกสารดาวน์โหลด

รวมแผนแม่บท กสทช.

 

[gview file=http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/แผนแม่บทบริหารคลื่น+กสท+กทค-ฉบับที่55-59.pdf]

ดาวน์โหลด แผนแม่แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Eng

[gview file=http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/The+First+Broadcasting+Master+Plan.pdf]

ดาวน์โหลด แผนแม่แม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

[gview file=http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/The_1st_Telecommunications_Master_Plan.pdf]

 

About admin

No information is provided by the author.