อ่าน! (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ….

จากเวบกสทช.

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ….

              ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …. ทั้งนี้โดยให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณา โดยมอบอำนาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา 27 (24) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และในคราวการประชุม กสท. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …. ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ปรับแก้ไขพร้อมทั้งให้นำ (ร่าง) ประกาศฯ เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว 
โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
         สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล) 
         เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
         ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ….)”
2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5493
3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : digital@nbtc.go.th 
         โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ….”
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 – วันที่ 5 เมษายน 2556 
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.) 
สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 794 หรือ 882
 

Download (+ประกาศฯ+หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf,PDF, Unknown)