ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ปี 2556 ครั้งที่ 1: “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ปี 2556 ครั้งที่ 1: “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล”
 

ในปี 2556 นี้ กสทช. ได้ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีและต้องตรงกับหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลที่เห็นว่าเป้าหมายหนึ่งของการกำกับดูแลก็คือการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วย่อมเป็นเรื่องที่มีความท้าทายว่า กสทช. จะดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นไปเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยแท้ และทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงและต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ในส่วนของกิจการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยังมีการกำหนดนโยบายสำคัญของปี 2556 นี้คือการจัดให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์ของกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทย
ในการนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นควรที่จะมีการสื่อสารข้อมูล-ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณะต่อประเด็นสำคัญดังกล่าว ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดประชุม Public Forum ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “2556 ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” ขึ้น ในวันพฤหัสบที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขยายความเข้าใจต่อสาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในหลากหลายภาคส่วน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบต่อไป ภายใต้บทบาทของ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้ โดยลงทะเบียนส่งแบบตอบรับมาที่ ส่วนงานเลขานุการ กสทช.สุภิญญาฯ ทางโทรสารหมายเลข 02 279 5563  หรือทางอีเมล์ที่  yjenjira@gmail.com  ภายในวันที่ 18  มีนาคม 2556