ขอเชิญแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ….

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …. (เพิ่มเติมเอกสาร)
 

 กสทช. โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ….
โดย (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น และได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการรับฟังความเห็น หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบแสดงความคิดเห็น) มาที่สำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งด้วยตนเองทางจดหมายลงทะเบียน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digital@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493

ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 16.30 น. เพื่อจะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ให้มีความเหมาะสม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- กำหนดการรับฟังความคิดเห็น
- แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
- (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
- แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

 

หมายเหตุ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ทาง (E-mail): ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์digital@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข  0 2278 5493 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ก่อนเวลา 16.30 น.

 ดาวน์โหลดเอกสาร