รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 สิ้นสุดประมาณกุมภาพันธ์ 2556

คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสำนักงานกสทช. รายงานการติดตามความคืบหน้า “การดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ฉบับที่ 1 สิ้นสุดกุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร (จาก www.nbtc.go.th)