จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานกสทช.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.

จัดสัมมนาวิชาการ

เรื่อง “ทีวีดิจิตอล…จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสถาบัน ๓  (ข้างคณะเภสัชศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.       กล่าวเปิด โดย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             และ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.       ปาฐกถา  “จากจุดเริ่มต้นปฏิรูปสื่อสู่ทีวีดิจิตอล”
โดย รศ.จุมพล  รอดคำดี  อดีตกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.      อภิปราย “อนาคตทีวีดิจิตอลสาธารณะในมุมมองนักวิชาการด้านสื่อและกฎหมาย”

  • ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์   คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*

               ดำเนินรายการโดย    ดร.ธีรารัตน์  วงศ์ธนะเอนก   นักวิชาการสื่ออิสระ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.       อภิปราย “อนาคตทีวีดิจิตอลสาธารณะในมุมมองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี”

  • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ. เวช วิเวก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ดร.กิตติ  วงศ์ถาวราวัฒน์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

    ดำเนินรายการโดย  ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น.         สรุปการสัมมนา โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              หมายเหตุ :  *  วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน