มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.

กำหนดการสัมมนา

 เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ

๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.           ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.         กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนา

                                                โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น.            ปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของภารกิจว่าด้วยการกำกับดูแลกันเองของสื่อ : เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.          เสวนาเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อในต่างประเทศ สู่กลไกการกำกับดูแลใน

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์”

-          ผู้แทนจาก Advertising Standards Bureau: Australia

-          ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

-          ผู้แทนจาก The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

ดำเนินรายการโดย คุณธาม  เชื้อสถาปนศิริ  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐  น.           แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.        รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.          เสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณในการโฆษณาและกลไกกำกับดูแลในต่างประเทศ

-          ผู้แทนจาก Advertising Standards Bureau: Australia

-          ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

-          ดร.นิวัต วงศ์พรมปรีดา      เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

                                                ดำเนินรายการโดย. ดร.เจษฎา ศาลาทอง

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.           แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

 

 

วันอังคารที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖

                ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.            ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.           เสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวและกลไกกำกับดูแลในต่างประเทศ”

-          ผู้แทนจาก The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) **

-          ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

-          คุณชวรงค์    ลิมป์ปัทมปาณี

รองประธานอนุกรรมการต่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย อ.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.           แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.          รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.         เสวนาเรื่องการกำกับดูแลที่ควรเป็นในสังคมไทย: กรณีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาโฆษณา”

-          คุณสุภิญญา กลางณรงค์            กสทช.

-          คุณวิสุทธ์ คมวัชรพงศ์                นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

-          ดร.นิวัต วงศ์พรมปรีดา              เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

-          ผู้แทนจาก Ofcom                       ประเทศอังกฤษ

-          ผู้แทนจาก SEAPA**                               

-          ผู้แทนจาก Advertising Standards Bureau: Australia

ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน  บรรณาธิการข่าวอาเซียน

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม                    

๑๖.๐๐  -  ๑๖.๓๐ น.       สรุปและปิดงานสัมมนา โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

 

 

* หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*  มีล่ามแปลตลอดงาน

** วิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ