สองกสท. เตรียมเสนอเกณฑ์ บิวตี้คอนเทสต์(Beauty Contest) เวอร์ชั่นเสียงข้างน้อย

สองกสท. เตรียมเสนอเกณฑ์ บิวตี้คอนเทสต์(Beauty Contest) เวอร์ชั่นเสียงข้างน้อย

กสท.เสียงข้างน้อย สุภิญญา – ธวัชชัย เตรียมเสนอหลักเกณฑ์การประกวด หรือบิวตี้คอนเทสต์ ทีวีดิจิตอลประเภทสาธารณะเข้าบอร์ดกสท.อังคารหน้า หลังที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปการทำหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอภาคประชาสังคม และนักวิชาการ พรุ่งนี้(อังคาร 30 เม.ย.) เดินหน้าต่อ นัดโฟกัสกรุ๊ปถกร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนเสนอบอร์ด

                กสทช.สุภิญญาฯ กล่าวหลังที่ประชุมมีมติบอร์ด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) นำวาระข้อเสนอด้านนิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ที่ได้จากเวทีวิชาการ ทีวีดิจิตอล…จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ ที่ตนได้เสนอไป มอบหมายให้สำนักงานกสทช.ฝ่ายกฎหมาย นำไปพิจารณาก่อนนำกลับเข้าเสนอบอร์ดกสท.อีกครั้ง ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1. กสท. เร่งจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ  เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องตามกระบวนการศาลปกครองจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ หรือไม่ได้รับใบอนุญาตจาก กสท.  2. คำนึงถึงหลักการทีวีบริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล (Public Service Broadcasting) คำนึงถึงผู้ชมในฐานะที่เป็นพลเมือง การนำเสนอเนื้อหาสาระต้องเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้แก่พลเมืองให้มีความเห็นที่หลากหลาย  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบจากการกำกับดูแลในมาตรการสำคัญ โดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างเหมาะสมรอบด้าน และเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีส่วนร่วม ก่อนที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลสาธารณะ และ 3. คำนึงถึงด้านเศรษฐศาสตร์ในทีวีดิจิตอลสาธารณะ  ได้แก่ ต้นทุนโครงข่ายที่เหมาะสม ศักยภาพผู้ขอรับใบอนุญาตในการผลิตรายการตลอดจนการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินวัตถุประสงค์โดยรวมของการให้ใบอนุญาต เพื่อไม่ให้ทรัพยากรคลื่นความถี่ถูกนำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่า

                ซึ่งแม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปหรือมีความคืบหน้าต่อความคิดเห็นที่ได้รวบรวมและเสนอไปนั้น  ในวันพรุ่งนี้ (อังคาร 30 เม.ย.) ตนได้ร่วมกับกสทช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อระดมความคิดเห็น “หลักเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกผู้ขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ” เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 2  สำนักงาน กสทช.  เพื่อรวบรวมข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง)หลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ และจะเตรียมเสนอต่อกสท. ในการประชุมวันอังคารที่ 7 พ.ค. นี้.