กสทช.เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 มีมติสาระสำคัญคือเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …. โดยมอบอำนาจให้ กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา 27 (24) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร 1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

1. ช่องทางการนำส่งเอกสาร

1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล)

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “(แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ….)”

2) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 5493

3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : digital@nbtc.go.th

โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ….”

2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 – วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล (จส.)

สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 0151 ถึง 60 ต่อ 794 หรือ 882

Download (_+ประกาศ+กสทช+หลักเกณฑ์วิธีการ+และเงื่อนไข+การประมูลดิจิตอล_ฉบับรับฟังฯ.pdf,PDF, Unknown)

หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่