ความเห็นของ กสทช.สุภิญญาฯ ต่อ ประกาศ Must Have

ความเห็นของ กสทช.สุภิญญาฯ ต่อ ประกาศ Must Have

                ร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 15 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และต่อมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556

สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้สงวนความเห็นการพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมกสทช. โดยให้ความเห็นว่า

“ดิฉันเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ และเห็นว่าเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์ที่กำหนดไว้รวมเจ็ดรายการนั้นเป็นเนื้อหาที่ควรได้รับหลักประกันการแพร่ภาพในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปหรือฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม สภาพข้อเท็จจริงของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมักมีรายการแข่งขันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเผยแพร่ภาพผ่านฟรีทีวีได้ครบถ้วน

            ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับชมการแข่งขัน ที่ฟรีทีวีมิได้นำมาแพร่ภาพหรือมีข้อจำกัดในการนำมาแพร่ภาพให้ครบถ้วนผ่านช่องทางอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อมิให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้ประกอบกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะนำเสนอเนื้อหารายการแข่งขันที่ฟรีทีวีมิได้มีการนำเสนอ จึงเสนอให้แก้ไขชื่อร่างประกาศ ดังนี้ “ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ต้องให้แผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” และแก้ไขร่างประกาศข้อ 3. “…ให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่ต้องสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น

Download (.pdf,PDF, Unknown)

อ่านเพิ่มเติม !! ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕