จับตาวาระกสท.(พัทยา) : คณะอนุกรรมการฯแข่งขัน เสนอ ปรับปรุงร่างฯเงื่อนไขการประมูลทีวีธุรกิจ

จับตาวาระกสท.(พัทยา) : คณะอนุกรรมการฯแข่งขัน เสนอ ปรับปรุงร่างฯเงื่อนไขการประมูลทีวีธุรกิจ

จับตาวาระการประชุมกสท.นอกสถานที่(พัทยา) ครั้งที่ 19/2556 วันจันทร์ 20 พ.ค.นี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสนอวาระเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุง(ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ…. ประเด็นสำคัญ อาทิ ความเหมาะสมของการผ่านร่างประกาศฯ จากคณะอนุกรรมการฯที่มาจากกลุ่มที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง กฎเกณฑ์การเลือกใช้โครงข่ายทีวีดิจิตอล(MUX) การเรียงตามลำดับราคาขั้นต่ำในแต่ละหมวดหมู่ (based on price) ระยะเวลาการสิ้นสุดการประมูล ระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 21 พ.ค.  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้จัดระดมความคิดเห็นกับ ผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภค ผู้ประกอบการ(ว่าที่ผู้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอล) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ  (ร่าง)แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทางธุรกิจ ระดับชาติ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. ก่อนนำข้อสรุปที่ได้เสนอเพิ่มเติมแนบท้ายในร่างประกาศฯ ตามมติกสท.ครั้งที่ 18/2556(อังคาร14 พ.ค.56) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการ ผังรายการ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด…