ดีเดย์!! กสทช.รายการทีวีที่คนพิการเข้าถึงได้

 

ดีเดย์!! กสทช.รายการทีวีที่คนพิการเข้าถึงได้

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ซึ่งรับรองตามกฎหมาย

- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๖ กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการกำหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว โดย กสทช. อาจกำหนดมาตรการส่งเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาสดังกล่าว อาจหมายความรวมถึง บริการกระจายเสียง  ที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการคำบรรยายเป็นเสียง สำหรับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

- ประกอบกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารมุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาคและหลากหลาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ กสทช. ได้ส่งเสริมให้มีบริการที่ส่งเสริมให้คนพิการรับรู้ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ สมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา ซึ่งลงนามร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ บริการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

            1. การบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช., สมาคม           คนตาบอดแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

2. การบริการคำบรรยายแทนเสียง (Caption) เป็นการทำงานร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

3. การบริการภาษามือ (Sign Language) เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการทดลองออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน ในรายการ “Deaf Channel” ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 – 08.30 ทางช่องรายการ TNN2 ซึ่งเปิดให้สมาชิกของ ทรู วิชั่นส์ ทุกแพ็คเกจสามารถรับชมได้ฟรี รวมถึงจาน KU – Band (จานทึบ) และทางเว็บไซต์ของทรูวิชั่นส์

เสียงบรรยายภาพ (AD) เชิญ

- รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รศ.กิติมา สุรสนธิ ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม

คำบรรยายแทนเสียง (Caption) เชิญ

- อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง

- อาจารย์วิทยุต บุนนาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   โทร 02 271 0151  ต่อ 453  โทรสาร 02 271 0151  ต่อ 454 หรือทาง www.facebook.com/con.rights