ข่าวประชาสัมพันธ์

จากเวบ http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDP09TAyOXMBc_T1dLAwMnU_1wkA48Kowg8gY4gKOBvp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiAEc6d5w!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNE83RDVQRzVJQkFWNDBJQ0JDOEo1MTJTQjQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/library+ntc/internetsite/04newsactivi/0402newspaper/040201press/040201press_detail/3a7f39004fc8357dadfceddd301ecf43

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงข่าวการประชุมวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
              พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันนี้ (27 พฤษภาคม 2556) ว่า ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
            1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 56 ราย แบ่งเป็นบริการธุรกิจ 26 ราย กิจการบริการสาธารณะ 19 ราย และกิจการบริการชุมชน 11 ราย
            2. ที่ประชุม กสท. ได้รับทราบตามที่สำนักงาน กสทช. จัดหาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ โดยให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความโปร่งใสสูงสุดและได้รับการรับรองมาตรฐาน information security iso27000 รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการประมูลได้ผ่านการรับรองจากศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             3. ที่ประชุม กสท. ได้รับเรื่องกรณี รายการปากโป้ง ออกอากาศในช่อง 8 ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่มีการนำเด็กออทิสติกที่ถูกข่มขืนมาสัมภาษณ์ โดยในการสัมภาษณ์มีการลงรายละเอียดของเหตุการณ์ โดยที่ประชุม กสท. ได้มีมติมอบหมายให้นำเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน และอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กสท. ครั้งต่อไป