Featured, ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

อนุคุ้มครองฯชงมาตรฐานสัญญาทีวีบอกรับสมาชิกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

อนุคุ้มครองฯชงมาตรฐานสัญญาทีวีบอกรับสมาชิกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

 

วันนี้(อังคารที่ 28 พ.ค. 56) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล สำนักงาน กสทช. โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัญญา….. อย่างไรให้เป็นธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพิจารณา(ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และแบบสัญญามาตรฐานให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ร่วมกับผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภค

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้กล่าวเปิดในการประชุมดังกล่าว พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ครั้งนี้ ว่า ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 กำหนดให้ กสทช. คุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน ข้อ 5 (3) การกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของกิจการโทรทัศน์ ในระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งมีสัญญากับผู้บริโภค มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องในประเด็นปัญหาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบกิจการฯ อาจจะยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบายเป็นภาพรวม คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้สรุปเป็นประเด็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการให้บริการ เป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

 

กรณี

สภาพปัญหา

ไม่สามารถรับชมรายการได้
  • ผู้ให้บริการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณจากอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล แต่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่เข้ามาเปลี่ยนกล่องสัญญาณให้
  • ไม่สามารถรับชมรายการได้ตามที่บริษัท โฆษณา
ไม่สามารถยกเลิกบฟริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ ถูกยึดเงินประกัน หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
  • สัญญาณการรับชมไม่ชัดเจน ผู้ร้องเรียนจึงประสงค์จะยกเลิกบริการก่อนกำหนด แต่ต้องเสียค่าปรับและไม่ได้รับคืนเงินประกัน ถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของผู้ร้องเรียนก็ตาม
  • ประสงค์จะยกเลิกบริการเนื่องจากเลือกใช้บริการโดยไม่ทราบเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือได้รับบริการคลาดเคลื่อนจากความเข้าใจ  แต่ไม่สามารถยกเลิกก่อนกำหนดได้
ยกเลิกบริการแล้ว แต่ไม่ได้รับคืนเงินประกัน / คืนเงินประกันล่าช้า เวลาผ่านไปเกินกว่าที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ให้บริการ คือ สัญญาว่าจะคืนเงินประกันหลังจากยกเลิกการใช้บริการ             แต่ผู้ร้องเรียนยังไม่ได้รับเงินคืน
ถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า / ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง กรณีร้องเรียนที่พบบ่อย ได้แก่ การที่ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการแล้ว  แต่ยังถูกเก็บค่าบริการอยู่
ผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / โฆษณาหลอกลวง
  • ผู้ให้บริการยกเลิกรายการบางรายการโดยไม่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบล่วงหน้า และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนได้ยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ
  • ผู้ให้บริการโฆษณาหลอกลวงเกี่ยวกับบริการ อาทิ ไม่ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครบ 306 แมตช์ ตามที่โฆษณาไว้
ถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ ผู้ร้องเรียนไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย แต่ยังต้องเสียค่าบริการรายเดือน
ข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม ถูกข่มขู่ว่าอาจจะมีหนี้เสีย

 

สัญญาระหว่างผู้ประกอบกิจการฯ ที่มีการบอกรับสมาชิก และผู้บริโภคจำเป็นต้องมีมาตรฐาน        ทั้งต้องมีการแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบและยอมรับเงื่อนไขในสัญญา เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตระหนักรู้ในสิทธิที่พึงได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เห็นชอบตามข้อเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) เร่งจัดทำสัญญามาตรฐานในเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำร่างเสร็จแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อจะเสนอต่อ กสท. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดทำความเห็นไว้ส่วนหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องการความคิดเห็นของทั้งผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภค เพื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ กสท.

          สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการประชุมในวันนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อนำไปรวบรวมและประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณา

 

About admin

No information is provided by the author.