Featured, จับตา...เรื่องสำคัญ, ทีวีดิจิตอล...วาระประเทศไทย

อ่าน! ข้อชี้แจง

วันอังคาร 21 พ.ค.56 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นสำคัญ ต่อความเห็น (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ รายละเอียด ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/05/fromNTC210556.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.