เชิญร่วมงานการเปิดตัวโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)

ท่านใดสนใจเชิญร่วมงาน

การเปิดตัวโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)

 และการสัมมนาในหัวข้อ

“การจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับดูแลทีวีดิจิตอล: โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรค ในการปฏิรูปสื่อ”

17 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30-12.30 น.

ห้อง 513 ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ท่าพระจันทร์)

 

09.30-10.00 น.       ลงทะเบียน

 

10.00-10.30 น.       ปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูปนโยบายสื่อและโทรคมนาคมในประเทศไทย”

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

 

10.30-10.50 น.       กล่าวแนะนำโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)

โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

10.50-11.30 น.       นำเสนอรายงานการศึกษาของโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคมในหัวข้อ

“ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดสรรช่องรายการทีวีดิจิตอลธุรกิจ”

โดย ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ทีวีรัฐหรือทีวีสาธารณะ: ข้อเสนอในการจัดทำหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติทีวีดิจิตอลสาธารณะ”

โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

11.30-12.30 น.       เสวนาในหัวข้อ “การจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับดูแลทีวีดิจิตอล: โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรค ในการปฏิรูปสื่อ” โดย

คุณเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย คุณโสภิต หวังวิวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย