22 – 23 พ.ค.นี้เชิญร่วมงาน แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรม โรสการ์เดน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

 

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๐๘.๓๐ น.                  เดินทางจากสำนักงาน กสทช. ไปยังโรงแรมโรสการ์เดน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.      เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

                   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.         อภิปราย “จรรยาบรรณวิชาชีพในวงการสื่อและโฆษณา : จากอดีตถึงปัจจุบัน  สู่ความท้าทายของกลไกการกำกับดูแลกันเอง”

โดย.. – คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้            อดีตประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

- ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา       อุปนายกฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

- ผศ.ดร.ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์  นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการ

สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย…รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์  อดีตกรรมการบริหารชุดแรกสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-  ๑๔.๓๐  น.      สัมมนาเชิงปฏิบัติการ“ตีโจทย์จรรยาบรรณ…กลไกสร้างสรรค์สู่การกำกับดูแลกันเอง”

โดย   - ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์       ผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์

- คุณสุวรรณนา สมบัติรักษาสุข       วิทยุจุฬาฯ

- ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต                  คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค   แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา*

ดำเนินรายการโดย..คุณโสภิต  หวังวิวัฒนา  กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.      กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น“ DO & DON’T  : จริยธรรมสื่อ ทบทวน

มุมมอง ส่องอนาคต การกำกับดูแลกันเองในสังคมไทย”

ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดย   ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

กลุ่ม ๑  ทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง

-                   วิทยากรกลุ่ม    คุณโสภิต  หวังวิวัฒนา

กลุ่ม ๒  Do & Don’t การนำเสนอข่าว

-                   วิทยากรกลุ่ม   คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้

กลุ่ม ๓  Do & Don’t การนำเสนอละคร

-                   วิทยากรกลุ่ม    ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

กลุ่ม ๔  Do & Don’t การนำเสนอโฆษณา

-                   วิทยากรกลุ่ม   คุณธาม เชื้อสถาปนาศิริ

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.      เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.      รับประทานอาหารเย็น/กิจกรรมนันทนาการ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖

          ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ –  ๐๙.๑๕ น.     เปิดการเสวนา โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.      นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      เสวนาไตรภาคีเรื่อง “แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการ

                                                 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

                                       โดย

-  คุณสุภิญญา กลางณรงค์    กสทช.

-  ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/5/7/9/11/ไทยพีบีเอส**

-  ผู้แทนเนชั่นทีวี/สปริงนิวส์/ว็อยซ์ทีวี/ทีเอ็นเอ็น 24/จีเอ็มเอ็ม แซท ฯลฯ **

-  คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว    นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

-  คุณวิชาญ อุ่นอก           เลขาสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

-  ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์

-  ตัวแทนเครือข่ายครอบครัว

-  ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย

-  ตัวแทนเครือข่ายเฝ้าระวังโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะ

เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

- ฯลฯ

ดำเนินรายการโดย ..คุณโสภิต  หวังวิวัฒนา      กรรมการจริยธรรมสมาคนักข่าว                                                                        วิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

 

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๕ น.      สรุปและปิดงานสัมมนา โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

๑๒.๔๕ – ๑๓.๔๕ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ น.                  เดินทางกลับกรุงเทพ

 

* หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** วิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

ในวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม โรสการ์เดน ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม รายละเอียดตามกำหนดการแนบ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ทางมหาวิทยาลัยฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่านร่วมเสนอความเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่ม Do and Don’t ในวันที่ 22 และร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันที่ 23 

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับกลับมายังโทรสารหมายเลข 055-411021 หรือ อีเมลradeetfms@gmail.com 

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

แบบตอบรับ