ศุกร์ 14 มิ.ย.นี้ ชาวพะเยาพบ2กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 

กำหนดการ โครงการเสวนาวิชาการ
“จับตาการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ดิจิตอลต่อทิศทางกิจการบริการชุมชน”
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา                                                  

คณะสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

——————————————————-

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.            ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕  น.           กล่าวรายงาน โดยดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์*

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น.            กล่าวเปิดงานโดยศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี*อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.             บรรยายพิเศษ “ทีวีดิจิตอล …วันนี้และพรุ่งนี้ ชุมชนได้และเสียอะไร”

โดย คุณสุภิญญา  กลางณรงค์  คณะกรรมการ กสทช.

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.            พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.            เสวนา “ทีวีสาธารณะระดับชุมชน:หน้าตา โอกาส และการอยู่รอด

คุณจุฑามาศ ราชประสิทธิ์   กลุ่มล้านนา คอมมูนิตี้ ชาแนล

คุณชัยวัฒน์ จันธิมา                       พะเยาทีวี และสถาบันปวงพญา พยาว

อ.อดิศยา เจริญผล                        สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะสารสนเทศศาสตร์และการสื่อสาร ม.พะเยา

ดำเนินรายการโดย ดร.ภัทรา บุรารักษ์       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยการจัดการสารสนเทศ ม.พะเยา

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

*************************************

ภาคบ่าย

กำหนดการเวทีสาธารณะ เครือข่ายผู้บริโภค จ.พะเยาร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

ร่วมจัดเวทีสาธารณะภาคเหนือ

“ เสาสัญญาณการสื่อสาร: ความปลอดภัยหรืออันตรายสำหรับผู้บริโภค??????”

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

หอประชุมโรงเรียนเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

13.00 -13.15น.                เปิดเวทีสาธารณะ “ เสาสัญญาณการสื่อสาร: ความปลอดภัยหรืออันตรายสำหรับผู้บริโภค????”

โดยนายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

13.15-13.30  น.               ชมวีทีอาร์“สถานการณ์ผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กในต่างประเทศ”

13.30-14.15น.                 ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โดย       ดร.สุเมธ  วงศ์พานิชเลิศ                 นักวิชาการอิสระจ.เชียงใหม่

14.15-14.50 น.                สิทธิของผู้บริโภคที่ต้องรู้ :ความปลอดภัยด้านสุขภาพจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในยุค3G

โดย       นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา           กรรมการ กสทช.

14.50-15.30น.                 เสวนา “การต่อสู้ของผู้บริโภคต่อการย้ายเสาสัญญาณการสื่อสาร”

โดย    แกนนำต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

คุณศรีษะเกษ   สมาน        อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(รท.)

15.30- 16.30 น.               เปิดเวทีสาธารณะฟังเสียงคนพะเยาและคนภาคเหนือ : ทำอย่างไรถึงจะมีเสาสัญญาณสื่อสารที่ปลอดภัย…..”

 

 

 ******************************