จับตาวันพรุ่งนี้!

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ….

               กสทช. โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ….โดย (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น และได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการรับฟังความเห็น หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบแสดงความคิดเห็น) มาที่สำนักงาน กสทช. โดยสามารถส่งด้วยตนเองทางจดหมายลงทะเบียน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digital@nbtc.go.th หรือทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493

ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น. เพื่อจะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ให้มีความเหมาะสม ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download (.pdf,PDF, Unknown)

Download (+ประกาศ+กสทช.+เรื่อง+หลักเกณฑ์+วิธีการ+และเงื่อนไข+การประมูลคลื่นความถี่ฯ1.pdf,PDF, Unknown)

Download (PWP_ไฟล์นำเสนอสรุป+ร่าง+ประกาศ+หลักเกณฑ์+วิธีการ+และเงื่อนไขการประมูลฯ.pdf,PDF, Unknown)

Download (_ประกาศ+กสทช.+หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf,PDF, Unknown)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม