จับตาวาระกสท. : วันจันทร์ 24 มิ.ย.56

จับตาวาระ กสท. : เตรียมคลอด(ร่าง)ประกาศฯหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลเนื้อหารายการตามมาตรา 37
– ชี้แจงความเห็นต่อร่างเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ ตามข้อเสนอ กสท.เสียงข้างน้อย
และ เตรียมทำหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตทีวีสาธารณะสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน

                การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 24 ในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.นี้ มีวาระน่าสนใจติดตามได้แก่ การพิจารณา “ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …” ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 ที่มีใจความสำคัญว่า ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหารายการออกอากาศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตาม กสทช.มีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

นอกจากนี้ กสท.ได้เตรียมพิจารณาความเห็นจากสำนักงานด้านกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ หรือ (ร่าง)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ พ.ศ. ….  ตามที่นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สอง กสท.(เสียงข้างน้อย) ได้เสนอให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งเตรียมจับตา เรื่อง (ร่าง) หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้พิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป