มติบอร์ดสำคัญ :

มติบอร์ดสำคัญ : กสท.ผ่าน! เงื่อนไขโครงข่ายทีวีดิจิตอล ต้องเฉลี่ยเสียงรายการและโฆษณาให้ดังเท่ากัน
และพรุ่งนี้!สุภิญญาฯ เตรียมชี้แจงกรรมาธิการวุฒิ เรื่องทีวีดิจิตอลกับการประมูลและการคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้(จันทร์ 3 มิ.ย.56) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 21/2556) ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในวาระ 4.10 เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งเสนอโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(รส.) ตามที่มีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่าน Call Center 1200 ว่า ขอให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่องปรับระดับเสียงทุกช่วงที่ออกอากาศให้เท่ากัน เนื่องจากช่วงที่เป็นโฆษณา ระดับเสียงจะดังกว่าปกติ ทำให้ผู้ชมต้องปรับเสียงโทรทัศน์ตลอดเวลา โดยยกตัวอย่างบางประเทศ  สถานีโทรทัศน์จะปรับเสียงแต่ละช่องให้เท่ากันโดยที่ผู้ชมไม่ต้องปรับเสียงโทรทัศน์เอง เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงขอให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาข้อคิดเห็นดังกล่าว

 

นางสาวสุภิญญาฯ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักงาน รส. ได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งได้ประสานงานกับกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.) เพื่อหารือข้อวิเคราะห์ต่างๆทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จนได้ข้อสรุที่เสนอต่อ กสท. เพื่อเห็นควรพิจารณากำหนดในเงื่อนไขการอนุญาต ของผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายในระบบดิจิตอล เพื่อกำกับดูแลระดับเสียงเฉลี่ยของรายการปกติและระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากัน โดยให้ สำนักงาน กสทช. จัดทำแนวทางปฏิบัติ       ในลักษณะข้อเสนอแนะสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union หรือ EBU) รวมทั้งเห็นควรพิจารณาการสร้างกลไกการตรวจสอบ ดังนี้ โดยพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ / โปรแกรมประยุกต์ ช่วยในการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง และสร้างกลไกในส่วนของผู้บริโภคที่จะเฝ้าระวังและร้องเรียน เพื่อให้การร้องเรียนมีองค์ประกอบของการร้องเรียนที่ครบถ้วน และสามารถดำเนินการต่อไปได้

 

และในวันพรุ่งนี้(อังคาร 4 มิ.ย.56) นางสาวสุภิญญาฯ และส่วนสำนักงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน นายอนุรักษ์  นิยมเวช เป็นประธานฯ ถึงประเด็น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ตลอดจนมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณระบบดิจิตอล(Set Top Box) หลักเกณฑ์และความคืบหน้า การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry Rule) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องรายการได้อย่างต่อเนื่อง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ ตลอดจนประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนจะได้รับ ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 นางสาวสุภิญญาฯ….