กสทช. อย. สคบ. บก.ปคบ. ร่วมหาประชุมหาแนวทางและบูรณาการงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

กสทช. อย. สคบ. บก.ปคบ. ร่วมหาประชุมหาแนวทางและบูรณาการงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำกับดูแลโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์  จังหวัดนนทบุรี  โดยมี นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นประธานการประชุม ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กสทช. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ผอ.กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  ผอ.กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑  ผอ.กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   รักษาการผอ.กลุ่มงานวิชาการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์  ผอ. สำนักงาน กสทช. เขต และผู้แทนทั้ง ๑๔  เขต เป็นต้น  รวมด้วย ผู้แทนจาก สคบ.  บก.ปคบ.  อย.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  และแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  เข้าร่วมด้วยเพื่อร่วมกันหาแนวทางและบูรณาการงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งในด้านการบังคับกฎหมาย  ด้านเทคนิค  และด้านการรับเรื่องร้องเรียน.