ความเห็นของ กสทช.สุภิญญา ฯ ต่อร่างประกาศฯ กำกับเนื้อหารายการ ตามมาตรา37 …

ความเห็นของ กสทช.สุภิญญา ฯ ต่อร่างประกาศฯ กำกับเนื้อหารายการ ตามมาตรา37 …

ที่ประชุม กสทช.ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.56 ได้ผ่านร่างประกาศ กสทช. เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …”  ซึ่ง นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก และคัดค้านร่างฉบับดังกล่าว ตั้งแต่การพิจารณาในที่ประชุมกสท. ครั้งที่ 25 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.56 พร้อมให้ความเห็นว่า

“ดิฉันเห็นว่าการจัดทำร่างประกาศฉบับนี้ ควรมีกระบวนการจัดทำที่ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผย   ในทุกขั้นตอน และต้องแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาสาระที่กฎหมายเจตนาห้ามมิให้นำมาออกอากาศตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ขณะเดียวกันต้องไม่สร้างความคลุมเครือ        จนนำไปสู่การปิดกั้นตนเองในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการ                ในการออกอากาศรายการตามหมวดที่สองนั้น จำเป็นต้องแยกสาระซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของกลไกกำกับกันเอง      ในองค์กรวิชาชีพออกมาจากหลักเกณฑ์การกำกับด้านเนื้อหาตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในฐานะองค์กรกำกับจึงจำเป็นต้องสร้างความชัดเจนในหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพสื่อสารมวลชนได้ทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและควบคุมการประกอบอาชีพ       หรือวิชาชีพกันเองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

อีกทั้งในกรณีการให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลนั้น ควรกำหนดหลักประกันให้การได้มา     ซึ่งข้อมูลข่าวสารในการจัดหรือผลิตรายการ ครอบคลุมถึงบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ที่มี     ความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา หรือเป็นบุคคลไร้ความความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นการจัดทำหลักเกณฑ์กติกาขององค์กรกำกับที่อาจเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ        ในการแสดงความคิดเห็นหรือสิทธิเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสิทธิของบุคคล จึงต้องอยู่ในจุดที่เป็น      การสมดุลระหว่างอำนาจของ กสทช. กับแนวคิดการกำกับดูแลกันเองและความรับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างชัดเจน”

.