งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ สัญจร

งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ สัญจร

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และกลุ่มงานรับเรื่องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ   วิทยุ – โทรทัศน์ (กิจกรรมการปฏิบัติภารกิจผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อให้เข้มแข็ง และสร้างการรู้จักกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิตอล  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเน้นให้การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้ขับเคลื่อนประเด็นทางสื่อ สร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง ให้มีทักษะและความสามารถในการเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง  และขยายผลไปยังคนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักร้อง(เรียน) ให้รู้จักติดตามสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ และหากเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย การทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น โดยให้เชื่อมโยงมายังช่องทางการร้องเรียนของ สำนักงาน กสทช. ๑๒๐๐ (โทรฟรี)

ในขณะเดียวกัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงาน กสทช. ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ของผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในการรับสื่อในยุคดิจิตอล ที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการมีช่องรายการที่มากขึ้น ภาพและเสียงมีความคมชัด และมีบริการเสริมพิเศษอื่นๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเสาและเครื่องรับโทรทัศน์ว่า ต้องเป็นเครื่องระบบดิจิตอล แต่ต้องเป็นแบบที่รองรับทีวีดิจิตอลแบบ DVB-T2 ได้ด้วย ซึ่งยิ่งมีช่องรายการมากขึ้น ก็ต้องมีทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัวมากขึ้นด้วย ในการนี้ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ พร้อมด้วย กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริโภคสื่อฯ ในช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ด้วยนอกจากนี้คณะอนุกรรมการคุ้มครองฯมีแผนที่จะเดินสายในภูมิภาคครั้งต่อไปใน เดือนสิงหาคม จังหวัดขอนแก่น.