จับตาวาระกสท.ครั้งที่ 25 วันจันทร์8 ก.ค.56

จับตาวาระ กสท. : ร่างประกาศเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ออกอากาศได้ไม่ขัดมาตรา 37  -
การพิจารณาเรื่องที่ขัดต่อจริยธรรมจรรยาบรรณ และผลการรับฟังความเห็นร่างฯ ประมูลทีวีดิจิตอล

 

                นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสท. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 8 ก.ค.นี้ มีวาระน่าสนใจติดตาม เรื่อง  การพิจารณา “ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …” ภายหลังสำนักงานกสทช.จัดรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม หรือ Focus Group กับผู้ประกอบการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา ตนมองว่าเนื้อหาในร่างประกาศฯ เป็นการกำกับเนื้อหา ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 นั้น เป็นเรื่องสำคัญ เพราะกสท.มีอำนาจในการพิจารณาแยกเรื่องของอะไรที่ผิดกฏหมาย อะไรคือผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ ของผู้รับใบอนุญาตในการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหารายการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตาม กสทช.มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามกฎหมายได้  ซึ่งแตกต่างจากการใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพ ตลอดจนกรณีที่เป็นไปตามม.40 พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ ตามกฎหมายมาตรา 39 ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดจริยธรรม เพื่อให้ดำเนินการเยียวยาผู้เสียหายพร้อมแจ้งผลการดำเนินการ เป็นการส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการประกอบกิจการบรอดแคส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย

นอกจากนี้ มีวาระน่าจับตา เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ…. ตามที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมา.