ประชาสัมพันธ์ ด่วน!

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิ ขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เข้ามาแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลและจำนวนของสถานีวิทยุ  ที่อยู่นอกระบบการกำกับดูแลของ กสทช.

 

หลักเกณฑ์การแจ้งความประสงค์

 คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม

 คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์

เป็นผู้ดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงอยู่ในปัจจุบัน

 

 วิธีการแจ้งความประสงค์

ผู้แจ้งความประสงค์ฯ ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ตามที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งความประสงค์ ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ ผู้แจ้งความประสงค์ไม่สามารถ ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาได้ในทุกกรณี

 

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งความประสงค์

๑. แบบแจ้งความประสงค์

๒. เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดังนี้

๒.๑ ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกลุ่มคน

หนังสือจัดตั้งกลุ่มคน

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคน

หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่สมาชิกกลุ่มคนทุกคนไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

๒.๒ ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทนิติบุคคล

- หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิ ประกาศจัดตั้งวัดและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา พระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

- หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

๒.๓ หลักฐานแสดงการดำเนินการสถานีวิทยุด้วยตนเอง เช่น เอกสารสำคัญแสดง การขึ้นทะเบียนวิทยุต่อกรมประชาสัมพันธ์ เอกสารขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ หลักฐาน  การถูกดำเนินคดี เป็นต้น

๒.๔ หลักฐานการดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ กรณีทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒.๕ หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว

๒.๖ หลักฐานทางเทคนิค โดยต้องมีการรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ทางปกครอง พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว ต่อไปนี้

- ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารที่ตั้งสถานีวิทยุ

- ภาพถ่ายเครื่องส่ง และห้องส่ง

- ภาพถ่ายเสาอากาศ

 

หมายเหตุ   การแจ้งความประสงค์มิได้ก่อให้เกิดสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑)

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๑๐, ๕๑๑๒ หรือ ๕๑๑๔

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

เวบกสท.