วันจันทร์ 29 ก.ค.นี้ ขอเชิญร่วมงาน”ปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz และแนวทางแก้ไขปัญหา”

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมเฉพาะประเด็น

เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz และแนวทางแก้ไขปัญหา

จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ

ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา สำนักงาน กสทช.

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง 322 (ชั้น 3) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13.00-13.30 น.                     ลงทะเบียนและรับเอกสาร หน้าห้อง 322 (ชั้น 3) คณะนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

13.30-13.45 น.                     กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
โดย นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง

                กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

13.45-15.00 น.                     อภิปรายนำ  โดยวิทยากร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา

หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์   ปรกติ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์ ดร. ปิยบุตร   แสงกนกกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์ ดร. ปิยะบุตร   บุญอร่ามเรือง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

15.00-17.00 น.                     อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบคำถาม โดยวิทยากรและผู้ร่วมการประชุมฯ

 

ดำเนินรายการโดย วัฒนชัย วินิจจะกูล

 

 

หมายเหตุ  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม เวลา 15.00 น.

* วิทยากรที่อยู่ระหว่างการประสานงาน