สำนักงานกสทช.เชิญชวน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างหนังสือเชิฐเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่ 3

ๆด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีดำริที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพื่อให้กระบวนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้จัดทำร่างหนังสือเชิญชวน เพื่อแจ้งรายละเอียดการยื่นขอรับใบอนุญาตและ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว และเพื่อให้การพิจารณาจัดทำหนังสือเชิญชวนฯ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นการทั่วไปต่อร่างหนังสือเชิญชวนดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างหนังสือเชิญชวนฯ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ท่านที่สนใจหรือมีความประสงค์จะแสดงความเห็นต่อร่างหนังสือดังกล่าว โปรดแจ้งการเข้าร่วม การประชุม หรือแสดงความเห็นของท่านมายังกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

 

รายละเอียดการติดต่อ

กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.

โทร. 0 2271 7600 ต่อ  5451-5461

โทรสาร 0 2278 5202

E-Mail : Legal.bc@nbtc.or.th

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ