อังคาร 16 ก.ค.นี้ TDRI จัดเสวนาสาธารณะ

กำหนดการเสวนาสาธารณะ

เรื่อง  “คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล”

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กำหนดการ
14.00 – 14.15 น.       ลงทะเบียน
14.15 – 16.30 น.        เสวนาสาธารณะ “คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล”
 
ผู้ร่วมอภิปราย:                   
ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
 
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
อ. วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
โครงการ NBTC Policy Watch
 
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 
ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
จากเวบทีดีอาร์ไอ