อังคาร 30 ก.ค.เชิญร่วมเวที“ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด”

  ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓

“ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัญญาสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด”

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

—————————————-

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.        เปิดการเสวนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเสวนา

โดย ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา  กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.        คณะอนุกรรมการทำงานกำหนดมาตรฐานการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญา

สัมปทานคลื่น ๑๘๐๐ MHz นำเสนอ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง “มาตรการคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.        เสวนาสาธารณะ: มุมมองหลากมิติต่อประกาศมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิ้นสุดสัมปทานบริการมือถือ ของ กสทช. …จุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไร

 • ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
  • นายจาตุร เกิดบ้านชัน กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
  • นางสาวจอมขวัญ  หลาวเพ็ชร์ ดำเนินรายการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.         เสวนาสาธารณะ: ทางเลือกการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อสัมปทานบริการมือถือสิ้นสุด

 • ผู้แทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)*
 • ผู้แทนจาก บริษัท ทรู มูฟ จำกัด *
 • ผู้แทนจาก บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด*
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 • นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต
 • นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 • นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา  ดำเนินรายการ*

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.        สรุปประเด็น/ปิดการเสวนา

 

หมายเหตุ อาหารว่างเสริฟในห้องประชุม ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

* วิทยากรที่อยู่ระหว่างการประสานงาน