จับตาวาระ กสท. : พิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมต่อข้อสนเทศและหนังสือเชิญชวนประมูล

จับตาวาระ กสท. : พิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมต่อข้อสนเทศและหนังสือเชิญชวนประมูล

                ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 31 ในวันจันทร์ที่  26 ส.ค.นี้ มีวาระน่าสนใจติดตาม เรื่อง ความเห็นเพิ่มเติมของกรรมการ กสท. ได้แก่  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ต่อการพิจารณาความเห็นต่อ(ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ(ร่าง) สรุปข้อสนเทศ(IM) การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามมติกสท.ที่ได้อนุมัติ (ร่าง) IM ในการประชุมครั้งที่แล้วนั้น นางสาวสุภิญญาเปิดเผยว่า ตนได้มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.เนื่องจากในหน้าแรกของการสรุปข้อสนเทศฯได้จัดทำ หมายเหตุทางกฎหมายที่มีใจความสำคัญว่า “มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น มิได้มีข้อความใด ๆ หรือมุ่งประสงค์ให้เกิดความผูกพันใด ๆ ในเชิงกฎหมาย ตลอดจนการเกริ่นนำว่า จะไม่รับผิดใดๆ ในความถูกต้องแม่นยำ หรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ นั้น ตนเห็นว่า ร่างสรุปข้อสนเทศนี้จะมีลักษณะคล้ายกับหนังสือชี้ชวนให้เข้าประมูลโดยจะไม่ให้ผูกพันหรือมีผลทางกฎหมาย แต่ข้อมูลในการนำเสนอนั้นต้องถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลนี้ย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างความเชื่อแก่ผู้อ่าน ซึ่งหากปรากฏไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงดังเช่นว่านี้ สำนักงานก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น

ประเด็นที่ 2  ในร่างสรุปข้อสนเทศฯ นี้ ควรกำหนดประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่สำคัญให้ครบถ้วน และประเด้นที่ 3 ตนเห็นว่ายังมีข้อมูลอื่นที่สำคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประมูล อย่างการนำเสนอข้อมูลวิธีการคำนวณและราคาค่าเช่าโครงข่าย ซึ่งในร่างสรุปข้อสนเทศฯควรกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานฯ จะแจ้งรายละเอียดข้างต้นให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบล่วงหน้าเพื่อใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมประมูลด้วย

นอกจากนี้วาระอื่นน่าสนจับตาได้แก่ กสท.เตรียมขึ้นศาลปกครองไต่สวนคดีถ่ายทอดสดบอลโลก และอนุกรรมการด้านเนื้อหาฯชงประเด็นวิวาทะ กสทช.ด้านสิทธิเสรีภาพ สืบเนื่องจากความเห็นต่างกรณีการใช้มาตรา37 ติดตามผลการประชุมวันจันทร์นี้..