พรุ่งนี้ (21 ส.ค.นี้) วารสารมธ.ร่วมกับกสทช.จัดเสวนา ถก!เสรีภาพสื่อในวันที่(ไร้)ฮอร์โมนส์

วารสารมธ.ร่วมกับกสทช.จัดเสวนา ถก!เสรีภาพสื่อในวันที่(ไร้)ฮอร์โมนส์

เสวนาวิชาการ หัวข้อ สิทธิเสรีภาพสื่อ กับพ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง F407 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
12.30 - 12.45 น. ลงทะเบียน
12.45 - 13.00 น. กล่าวเปิดงานโดย
  • นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.00 - 14.45 น. เสวนาหัวข้อ เสรีภาพสื่อในวันที่ “ไร้” ฮอร์โมนส์ โดย
  • อ.กุลนารี เสือโรจน์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตานนท์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นแชนแนล
  • นายปฏิวัติ วสิกชาติ ตัวแทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  • นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม หรือ NBTC Policy Watch และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. เสวนาครึ่งหลัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
16.00 - 16.30 น. แถลงสรุปผลการเสวนา
ดำเนินรายการตลอดงานโดย อ.ญาณิศา บุญประสิทธิ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ออกอากาศสดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AM 981 KHz และทางเว็บไซต์ http://www.radio981.tu.ac.th/