กสท. ยอมออกหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์เพิ่มเติม ทีวีสาธารณะประเภท 2 แล้ว แต่ยังต้องสู้เรื่องกติกาไม่ให้ล็อคสเปก

กสท. ยอมออกหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์เพิ่มเติม ทีวีสาธารณะประเภท 2 แล้ว
แต่ยังต้องสู้เรื่องกติกาไม่ให้ล็อคสเปก

ข่าวดี กสท. ยอมออกประกาศหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ทีวีสาธารณะประเภท ๒  “ช่องเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ” และย้อนหลัง “ช่องเพื่อความมั่นคง” ด้านสุภิญญาฯ เสนอให้ทำเกณฑ์ทีวีช่องสาธารณะที่เหลือ พร้อมแย้งว่าการยอมให้ทีวีสาธารณะโฆษณาได้สิบนาที มีผลกระทบกับช่องธุรกิจที่กำลังจะประมูล และไม่ควรล็อคสเปกให้สิทธิหน่วยงานรัฐมากเกินไป

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)วันจันทร์ที่ผ่านมา(วันที่ 9 ก.ย.56) กสท.มีมติเห็นชอบให้สำนักงานกสทช. จัดทำประกาศ กสทช. สำหรับกำหนดเงื่อนไข(เพิ่มเติม)ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการสาธารณะประเภทที่สอง หรือ หลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์สำหรับทีวีประเภทบริการสาธารณะ ตามที่คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลี่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เสนอแนะความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นข่าวดีว่าในท้ายที่สุดบอร์ดตัดสินใจออกร่างประกาศ หลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ทีวีบริการสาธารณะ ฉบับนี้ เพราะเป็นกฎกติกาสำคัญที่มีผลทางกฎหมาย กระทบสิทธิของภาคส่วนต่างๆจึงต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ร่างประกาศฯดังกล่าวนี้ ตนมีข้อสังเกตใน 3 ประเด็น ต่างจาก จากข้อเสนอของอนุกรรมการฯ ที่เห็นว่า องค์กรภาคสาธารณะ เช่น องค์กร มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคล จะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ อาจเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต ประเด็นที่สอง ได้แก่ การเปิดให้มีการหารายได้จากการโฆษณาที่แม้จะทำได้น้อยกว่าฟรีทีวีก็ตาม แต่ตนมองว่าอาจจะส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันเสรีของภาคธุรกิจที่กำลังจะประมูลทีวี 24 ช่อง ซึ่งควรที่จะต้องฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย และประเด็นที่ 3 เรื่องความมั่นคงสาธารณะและความปลอดภัยของรัฐไม่ควรถูกจำกัดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์เกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ที่จะจัดทำนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคส่วนต่างๆที่สนใจและเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมจับตาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพราะท้ายที่สุดจะนำมาประกอบการตัดสินใจในการออกใบอนุญาตของ กสทช. ในทีวีสาธารณะประเภทนี้ การจัดสรรคลื่นความถี่ให้ประโยชน์อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ และความคิดเห็นส่วนตัวมองยังว่า กสท.ควรจะต้องออกประกาศหลักเกณฑ์ beauty contest เพิ่มเติมกับทีวีสาธารณะประเภทอื่นที่เหลือทั้งหมดด้วย.