สัมมนาเรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www2.nbtc.go.th/upload/tv.php

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
: กรณีสื่อวิทยุ

เนื่องจากตอนนี้ครบจำนวนที่เปิดรับ 80 คนแล้ว  ท่านสามารถรับชมรับฟังการถ่ายทอดได้ที่  http://www2.nbtc.go.th/upload/tv.php

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
: กรณีสื่อวิทยุ

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ” เพื่อการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะและ   สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชน     อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อประเด็นสำคัญดังกล่าว อันจะนำไปสู่การกำหนด  แนวทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและหน้าที่สื่อมวลชนร่วมกันต่อไปในอนาคต

จึงขอเรียนเชิญภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ ภายในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะผู้ส่งแบบตอบรับ จำนวน ๘๐ ท่านแรก เท่านั้น

กำหนดการ

หัวข้อ  “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ”

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม Sapphire I-II ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

***************************************

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.      กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์

กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.      นำเสนอรายงาน “การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการ”

โดย คุณศริณทิพย์  หมั้นทรัพย์

นักวิจัยในโครงการติดตามนโยบายด้านกิจการกระจายเสียงของ กสทช.

สหพันธ์วิทยุวิทยุชุมชนแห่งชาติ

๑๐.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.      เสวนาในหัวข้อ “นโยบาย กสทช. กับการกำกับดูแลกิจการวิทยุและทิศทางในอนาคต” 

ประเด็นการเสวนา

                             ๑) กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต

                             ๒) การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ

๓) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิทยุ

                             ๔) ทิศทางในอนาคต : วิทยุดิจิตอลกับการจัดสรรคลื่นความถี่

                             วิทยากร

ดร. จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์       คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. พิรงรอง  รามสูต        ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. นพนันท์  วรรณเทพสกุล   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวิชาญ  อุ่นอก                          เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

คุณเจริญ  ถิ่นเกาะแก้ว          นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

ดำเนินรายการโดย คุณชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 

๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐          สรุปและปิดการสัมมนา

 

๑๒.๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

 

*********************************************

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

Download (.doc,DOC, Unknown)