Featured, News Update, จับตา...เรื่องสำคัญ, ทีวีดิจิตอล...วาระประเทศไทย

จับตาวาระกสท.จันทร์9กย.นี้ : เปิดโผทีวีสาธารณะอีก ๑ ช่อง “ทีวีเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ” และ2กสทช.รุดให้กำลังใจ TDRI และ ThaiPbs ย้ำ กสทช.ต้องถูกตรวจสอบได้ อย่าหวั่นไหวในการใช้สิทธิเสรีภาพ

จับตาวาระกสท. :  เปิดโผทีวีสาธารณะอีก ๑ ช่อง “ทีวีเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ” 

           จับตาวาระ กสท. จันทร์นี้ (๙ ก.ย.๕๖)  กสท. จะพิจารณาแนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง  “เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ” และ ๒  กสทช.รุดให้กำลังใจ TDRI และ ThaiPbs  ย้ำ กสทช.ต้องถูกตรวจสอบได้ อย่าหวั่นไหวในการใช้สิทธิเสรีภาพ

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/09/จับตาวาระกสท9กย56.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.