จับตาวาระกสท.:เคาะราคา MUX 4 ราย – สุภิญญา เสนอแนวทางกำกับโฆษณาผิดกฎหมายและกระบวนการทดลอง

จับตากสท. จันทร์ 14 ต.ค.นี้
เตรียมเคาะราคา MUX หรือโครงข่ายให้บริการทีวีดิจิตอล ทั้ง 4 ราย – ด้านสุภิญญาฯ เสนอแนวทางการกำกับโฆษณาที่ผิดกฎหมายและกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 37 ในวันจันทร์ที่ 14 ต.ค. นี้  ตนได้เสนอวาระ การกำกับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมายและกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่กสท. มีมติอนุญาตทดลองฯไปแล้วจำนวน 2,844 ราย และยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา 2,998 ราย ตลอดจนมีผู้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียงเพิ่มเติม ตามมติ กสท. จำนวน 2,239 ราย ซึ่งที่ผ่านมามีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกำกับดูแลในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการกำกับดูแลการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย กระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการและการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิทยุ และ แนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิทยุดิจิตอล จำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงาน กสทช.ส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมพร้อมการอำนวยข้อมูล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกลไกการให้บริการกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ ตามแนวทางแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “ตอนนี้ กสท.ได้ทยอยออกใบอนุญาตทดลองฯให้สถานีแล้วจำนวนมาก ดังนั้น บอร์ดกสท. และ กสทช. ควรย้ำให้สำนักงานเร่งกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น มีการตรวจจับ สถานีที่ปล่อยคลื่นรบกวนสถานีอื่น และ โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย การเสนอเข้าบอร์ดครั้งนี้เพื่อต้องการทำงานเชิงรุกมากขึ้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครเชื่อมั่นในการกำกับดูแล และจะส่งผลกระทบต่อคนฟังที่เป็นผู้บริโภค”

 

ทั้งนี้ กสท.เตรียมพิจารณาข้อเสนอการใช้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในระยะเวลา 15 ปี ของ 4 ราย ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส) กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ บริษัท อสทม.จำกัด(มหาชน) โดยจะพิจารณาในหลายประเด็น อาทิ อัตราค่าบริการโครงข่าย ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยีการให้บริการ รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ แผนการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ แผนการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ ขั้นตอนการเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2555 และเงื่อนไขการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำข้อเสนอการใช้ หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ให้คณะกรรมการเห็นชอบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯสามารถพิจารณาก่อนเข้าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย

นอกจากนี้วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. … ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความชอบเพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และ วาระ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอให้จัดเวทีสาธารณะ จากกรณีที่ สรส.นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวานและคณะ ขอให้วุฒิสภาถอดถอน กสทช. ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยเสนอให้จัดเวทีสาธารณะ โดยเชิญ กสทช. ทั้งคณะ พร้อมด้วยผู้แทนภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งนักวิชาการ สื่อมวลชน เข้าร่วมอภิปรายและข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกร่วมกัน ส่วนผลการพิจารณาทั้งหมดเป็นอย่างไรต้องจับตา…