พุธ 30 ตค.นี้ กสทช.รับฟังความเห็น (ร่าง)ประกาศฯมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ…

สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. …. 

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. …. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548

สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. …

โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2556 – 13 พฤศจิกายน 2556 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน : โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย ที่อยู่ “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” วงเล็บมุมซองว่า “(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. …..”

2. ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง : ณ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคาร EXIM Bank ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)

3. ทางโทรสาร : หมายเลข  0 2278 5202

4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Legal.bc@nbtc.go.th ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวสำรองการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 

 

โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ โทรสาร  02 278 5202 email : Legal.bc@nbtc.go.th

1.  (ร่าง) ประกาศ กสทช เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. .. 

Download (1.ร่างประกาศมาตรฐานสัญญาการให้บริการ.pdf,PDF, Unknown)

2.แบบสัญญามาตรฐานการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

Download (2.แบบสัญญามาตรฐานการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก.pdf,PDF, Unknown)

3.กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 30 ตค.56

Download (3.กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-30-ตค.56.pdf,PDF, Unknown)

4.แบบตอบรับการร่วมรับฟังความเห็น

Download (4.แบบตอบรับการร่วมรับฟังความเห็น.doc,DOC, Unknown)

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวบสำนักงานกสทช. (คลิ้กที่นี่)