Featured, งานและความเคลื่อนไหว

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผลการดำเนินงาน การประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/10/รายงานผลการดำเนินงานกสท16กย-14ตค563.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.