กสทช.เตรียมอนุมัติงบประจำปี 57 และ ถกต่อร่างฯคุมจริยธรรมบอร์ด

กสทช.เตรียมอนุมัติงบประจำปี 57 และ ถกต่อร่างฯคุมจริยธรรมบอร์ด

จับตากสทช. พุธนี้ อนุมัติงบสำนักงาน ประจำปี 2557 พร้อมถกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศตามข้อสังเกต สตง. และ NBTC Policy Watch //พิจารณาเรื่องเดิมต่อ –ร่างฯจริยธรรมบอร์ด และอนุมัติกองทุนประเภท 1

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 ก.พ.นี้ มีประชุมบอร์ดกสทช. ครั้งที่ 2/57  มีวาระน่าติดตามได้แก่ การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2557

ส่วนวาระอื่นน่าสนใจและเกี่ยวข้อง ได้แก่  ผลการศึกษาเรื่องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแลในโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ที่ตนเองได้เสนอวาระนี้ร่วมกับ กสทช. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา กสทช. ได้รับการตรวจสอบจากภาคประชาสังคม และมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม อย่างในงานศึกษาจาก NBTC Policy Watch และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตั้งข้อสังเกตตรงกัน ถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การบันทึกบัญชีข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่ายในงบการเงินว่า ไม่สามารถสะท้อนภารกิจสำคัญของสำนักงาน กสทช. มีข้อสังเกตเรื่องการใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศที่มีวงเงินจำนวนมาก และมีแนวโน้มเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ในมาตรา 57  ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553  จึงเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรพิจารณาข้อเสนอแนะของผลการศึกษาในโครงการดังกล่าว เช่น การจัดทำงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายตามเป้าหมายภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร การเพิ่มตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)   ที่สะท้อนประสิทธิภาพในการบังคับใช้ประกาศและกำกับดูแล (Outcome oriented performance goal) หรือประสิทธิภาพของการบังคับใช้ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งพิจารณาถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตลอดจนการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการประกอบการพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 พร้อมกันนี้ สำนักงานได้เสนอวาระที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เข้ามาในที่ประชุมนี้ด้วย

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่ เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ได้เสนอวาระเห็นชอบ (ร่าง)แผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม พ.ศ. …

ทั้งนี้ ยังมีวาระสำคัญที่ยังค้างการพิจารณา และเตรียมหารือในครั้งนี้ได้แก่ “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.” เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. และ วาระขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2556 (ประเภท1) จำนวน 8 โครงการ

ผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนติดตาม….

* รายงานเพิ่มเติม
อ่านรายงาน NBTC Policy Watch

“ไปตปท.-เบี้ยประชุม”ทะลุ250ล้าน “สตง.”ติง”กสทช.”ใช้เงินไม่สะท้อนภารกิจสำคัญ