แนวปฏิบัติสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองออกอากาศ

Download (.pdf,PDF, Unknown)

เอกสารที่ใช้สำหรับการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศ

๑. ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ต้นฉบับ) และสำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ต้นฉบับ) และสำเนาผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ฉบับ หรือ ใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ต้นฉบับ) และสำเนาใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ ฉบับ

๓. เอกสารสำคัญของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทกิจการ ดังนี้

๓.๑ ประเภทกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล

๓.๑.๑  กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ

-  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

-  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๓.๑.๒ มูลนิธิ

-  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ (ม.น. ๔)

-  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๓.๑.๓ สมาคม

-  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม (ส.ค.๖)

-  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๓.๑.๔ วัด

-  ตราตั้งเจ้าอาวาส

-  หนังสือสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำ การแทนนิติบุคคล

๓.๒ ประเภทกิจการบริการชุมชนที่มีสถานะเป็นกลุ่มคน

กลุ่มคน

-  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคนทุกคน

-  หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศ กรณีที่สมาชิกกลุ่มคนทุกคนไม่ได้แสดงความประสงค์ขอออกอากาศด้วยตนเองทุกคน

๓.๓ ประเภทกิจการทางธุรกิจ

๓.๓.๑ บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท (คัดสำเนาอายุไม่เกิน ๖ เดือน)

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๓.๓.๒ สหกรณ์

-  รายงานการประชุมแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันแทนนิติบุคคล

-  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

หมายเหตุ

๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงที่แสดงความประสงค์ขอออกอากาศจะสามารถออกอากาศได้ต่อเมื่อสำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์http://broadcast.nbtc.go.th แล้วเท่านั้น

๒. การแสดงความประสงค์ขอออกอากาศ กรณี ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีสถานะเป็นนิติบุคคล ต้องดำเนินการโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศแทนได้

Download (.pdf,PDF, Unknown)