อ่าน! บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอำนาจกสทช. ตามมาตร 37 พรบ.ประกอบกิจการฯ51

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจของ กสทช. ในการออกประกาศกําหนดลักษณะ
และประเภทของเนื้อหารายการที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download (.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดที่นี่