“ทิศทางการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ศุกร์ 20 มี.ค. นี้

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง  

“ทิศทางการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น.-๑๖.๓๐ น.

ณ หอประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

 

เวลา

กำหนดการ

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการกำกับดูแลการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

โดย นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง

สำนักงาน กสทช.

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. กล่าวเปิดการเสวนาเชิงวิชาการ

โดย     กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ

กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนาเชิงวิชาการ “ทิศทางการกำกับดูแลการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

 

โดย

นายอำนาจ  เนตยสุภา                         อัยการผู้เชี่ยวชาญ

 

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้                   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 

ผศ.ดร.ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง      อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์                                                       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ดร.พัฒนาพร  โกวพัฒนกิจ           อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

       นางสุวรรณา  จิตประภัสสร์           ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนความเห็นและตอบข้อซักถาม

ปิดการเสวนาวิชาการ

 

หมายเหตุ:     ร่างกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม