4ม.ค.-3ก.พ.นี้ กสทช.เปิดรับฟังความเห็น ร่างประกาศแผนความถี่เอฟเอ็ม และมาตรฐานเทคนิคเครื่องส่งฯ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตาม มาตรา 27 (24) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา ก่อนนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดย กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็น

อ่าน! ความเห็นเพิ่มเติม วาระ ๕.๑.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม (กสทช.สุภิญญา)

Download (Comment-NBTC-11-59.pdf,PDF, Unknown)

 

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: วันที่ 4 มกราคม 2560 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
3. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2560 ผ่านช่องทางการ นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
(3.1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์)
เลขที่ 1193  (อาคารเอ็กซิม ชั้น 20) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.”
(3.2) นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email): bc.standard@nbtc.go.th
โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.”
(3.3) นำส่งทางโทรสาร (Fax):02-271-7453  โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.”
(3.4) นำส่งผ่านทางลิงก์ดังต่อไปนี้
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. คลิ๊ก
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. คลิ๊ก
4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์: 02 271 7600 ต่อ 5302,5307 และ 5310 Email: bc.standard@nbtc.go.th

**หมายเหตุ** กรณีที่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทางเทคนิค โปรดกรุณาแจ้งเหตุผลทางเทคนิค แนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งแนบเอกสารอ้างอิง เช่น รายงานผลการศึกษา รายงานผลการวิจัย รายงานวิชาการ และมาตรฐานเทคนิคสากล เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก!ที่นี่